Dane osobowe

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
użytkownika serwisu https://triqube.dawg.pl/

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(Dz.Urz.UE L 2016.119.1), dalej Ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub RODO, informujemy, że

 1. Administratorem Twoich danych jest Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (53-125) przy al. Kasztanowa 3a-5. Aby skontaktować się z nami, wyślij wiadomość pod e-mail: biuro@dawg.pl lub zadzwoń pod numer tel. 71 73 66 301.

 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem email: iod@dawg.pl. lub listownie wysyłając korespondencje na adres: IOD Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o. al. Kasztanowa 3a-5,

  53-125 Wrocław.

 3. Podstawą prawną, uprawniającą Administratora do przetwarzania Twoich danych osobowych jest:

  – prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

  – wyrażenie zgody przez Użytkownika na przetwarzanie jego danych osobowych

  (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

 4. W przypadkach opisanych w pkt 3, Administrator będzie przetwarzał następujące Twoje dane osobowe:

  – Imię i nazwisko,

  – Adres poczty elektronicznej,

 5. Podanie wyżej wymienionych danych osobowych wymagane będzie w celu udzielenia odpowiedzi za zadane pytanie lub umówienia spotkania za pośrednictwem Formularza Zgłoszeniowego. Podanie tych danych jest dobrowolne lecz ich brak uniemożliwi kontakt ze strony Administratora.

 6. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania (odpowiedzi na zadane pytanie, umówienie spotkania).

 7. Odbiorcami danych osobowych mogą być: podmioty, którym Administrator powierzy przetwarzanie danych osobowych, w szczególności podmioty świadczące na jego rzecz usługi informatyczne i pocztowe, organy publiczne i inne podmioty, którym Administrator udostępni dane osobowe na podstawie przepisów prawa, podmioty, którym Administrator udostępni dane osobowe na podstawie odrębnie udzielonej przez Użytkownika zgody.

 8. Użytkownik ma prawo do:

  – dostępu do danych osobowych, w tym uzyskania kopii tych danych;

  żądania sprostowania (poprawienia) danych osobowych;

  – żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym),

  w przypadku gdy:

  – dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane;

  – nie ma podstawy prawnej do przetwarzania danych osobowych;

  – wniesiony został sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania;

  – dane przetwarzane są niezgodnie z prawem;

  – dane muszą być usunięte, by wywiązać się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa.

  – żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

  – sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

  – zaistnieją przyczyny związane z szczególną sytuacją,

  – dane przetwarzane są w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub

  – w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi, z wyjątkiem sytuacji, w której Administrator wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzanie danych osobowych, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

  – wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2,

  00-193 Warszawa, infolinia telefoniczna: 606-950-000) w przypadku powzięcia informacji

  – o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzędzie m.st. Warszawy Pani/Pana danych osobowych;

  – wycofania zgody w dowolnym momencie – w stosunku do danych przetwarzanych na jej podstawie;

  – przenoszenia danych – w stosunku do danych przetwarzanych na podstawie zgody, w przypadku, gdy ich przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.

 9. Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o nie przewiduje przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego.

 

Skip to content